Algemene voorwaarden Helende sessies

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, afspraken voor losse sessies/ trajecten en bijeenkomsten zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Susan Bosman en de cliënt.
 • Een opdracht komt tot stand doordat bovengenoemde partijen schriftelijk akkoord zijn gegaan met een samenwerking en/of een sessie of traject hebben afgesproken.
 • Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een sessie/ traject.
 • Susan Bosman behoudt het recht om een samenwerking niet aan te gaan.

Betaling van de sessies en trajecten

 • Bij een losse sessie en voor de trajecten geldt dat de cliënt vooraf een factuur krijgt.
 • De betaling van de sessie(s) dient vooraf voldaan te zijn. Uitgangspunt is 7 dagen, in onderling overleg kan de duur anders worden afgesproken.
 • Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels. Een afspraak eerder dan 48 uur afgezegd, wordt niet in rekening gebracht. Bij een afspraak tussen 48 en 24 uur afgezegd, wordt 50% in rekening gebracht. Bij een afspraak die later dan 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt 100% van de sessie in rekening gebracht. Indien een traject al is betaald, dan valt de niet afgenomen sessie af van het totaal aan sessies, indien deze niet 24 uur van tevoren is afgezegd. Te laat komen resulteert in de regel tot een kortere sessie zonder dat de betaalplicht voor de volledige sessie vervalt.
 • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. De cliënt ontvangt dan een betalingsherinnering. Susan Bosman behoudt het recht de coaching of therapie te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Wanneer de cliënt besluit voortijdig een vooraf afgesproken traject te beëindigen ontslaat dit de cliënt niet van de betalingsplicht. Het tussentijds pauzeren van het traject kan alleen met wederzijdse afstemming. In onderlinge overeenstemming wordt een einddatum afgesproken waarbinnen de sessies hervat dienen te worden voor ze hun geldigheid verliezen.
 • Indien Susan Bosman de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van de sessie. Indien een traject al is betaald, wordt er een nieuwe sessie afgesproken, zonder dat dit gevolgen heeft voor het aantal sessies binnen het traject.
 • De sessies komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Susan Bosman is aangesloten bij brancheorganisatie VHEN en niet opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.-register.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Susan Bosman zal de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Vanaf de aanmelding heeft u met één coach/therapeut te maken. Mocht Susan Bosman onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan zal er geen vervanging worden georganiseerd.
 • Susan Bosman heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).
 • De diensten worden in overleg online geleverd of op de locatie waar Susan Bosman gevestigd is, tenzij anders overeengekomen is.
 • De duur van een sessies is gemiddeld 1,5 uur. De duur van een sessie kan in de praktijk variëren.

Aansprakelijkheid

 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid wanneer er een traject gevolgd wordt bij Susan Bosman.
 • Susan Bosman is nooit aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.
 • Susan Bosman is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan een sessie of traject.
 • Susan Bosman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de cliënt gedurende het traject.

Geheimhouding

 • Informatie aan derden wordt niet verstrekt, tenzij daar toestemming voor is gegeven.
 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 • Alle persoonsgegevens worden alleen voor eigen gebruik van Susan Bosman gebruikt en nooit verstrekt aan derden.

Tot slot

 • Susan Bosman heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 • Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Susan Bosman, dan zijn de voorwaarden van Susan Bosman van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
 • Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Susan Bosman en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Privacybeleid

Susan Bosman hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Susan Bosman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Susan Bosman is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Susan Bosman verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Susan Bosman de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht

Gegevens over gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door Susan Bosman opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst tot 1 jaar daarna en daarna alleen de gegevens nodig voor financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Susan Bosman verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Susan Bosman de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Susan Bosman opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Dit zal altijd gepaard gaan met het vooraf toestemming vragen aan de cliënt en alleen gebeuren wanneer dit zinvol is in het kader van de gevolgde behandeling.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Susan Bosman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Susan Bosman van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Susan Bosman, Helende sessies

06-14249275

susan@helendesessies.nl